Rezultate așteptate

ca urmare a implementarii proiectului „Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strambu Baiut”

1. 1 Studiu privind inventarierea și cartarea habitatelor este elaborat; harta habitatelor este elaborată
2. 1 Studiu privind inventarierea și cartarea speciilor de interes comunitar este elaborat; harta distribuției speciilor este elaborată
3. 1 Studiu privind analiza mediului abiotic este elaborat
4. 1 Raport management forestier este întocmit
5. 1 Raport management cinegetic este întocmit
6. 1 Baza de date GIS este constituită, 19 hărți tematice sunt editate (harta geologică, harta tipurilor de sol, hartă terenuri degradate/contaminate, harta rețea hidrologică și ape minerale, hartă zonare internă sit, hartă parcele silvice din sit, hartă parcele silvice/distribuție habitate, hartă parcele silvice/distribuție specii, harta fondurilor cinegetice/distribuție specii, harta activități antropice/distribuție specii, hartă activități antropice/distribuție habitate, hartă tipuri de proprietate asupra terenurilor din sit, harta categoriilor de folosință ale terenurilor, harta presiunilor antropice, hartă administrativă, hartă servicii ecosistemice, hartă activități tradiționale, harta traseelor turistice și a obiectivelor de interes turistic, hartă zone critice privind conservarea).
7. 1 Raport de evaluare a stării de conservare a habitatelor prezente în sit întocmit
8. 1 Raport de evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar întocmit
9. 1 Raport de analiză privind metodele de monitorizare specifice pentru speciile și habitatele prezente în sit este întocmit
10. 1 Atelier de lucru pentru analiza și adoptarea metodelor de monitorizare pentru fiecare specie și habitat de interes comunitar și/sau conservativ are loc (minim 10 participanți)
11. 1 Analiza privind măsurile/recomandările de management integrat pentru habitate și specii este întocmită
12. 1 Sinteza privind măsurile/recomandările de management integrat pentru habitate și specii este întocmită
13. 1 Atelier de lucru pentru elaborarea și adoptarea măsurilor/recomandărilor de management are loc (minim 10 participanți)
14. 1 Raport privind activitățile economice desfășurate în zona ariei naturale protejate este întocmit
15. 1 Raport cu privire la presiuni și amenințări relative la aria naturală protejată este întocmit
16. 1 Studiu privind impactul asupra sitului este elaborat
17. 1 Studiu privind evaluarea și cuantificarea serviciilor ecosistemice este elaborat
18. 1 Atelier de lucru privind activitățile tradiționale în cele 3 localitați adiacente sitului are loc cu participarea comunității (cel puțin 10 persoane din comunitatea locala)

19. 1 Raport privind activitățile tradiționale este întocmit
20. 1 Studiu privind potențialul de dezvoltarea al comunității este elaborat
21. 1 Raport de analiză privind necesarul de infrastructură de vizitare conform principiilor de ecoturism este întocmit
22. 1 Atelier de lucru pentru stabilirea necesarului de infrastructură de vizitare are loc (minim 10 participanți)
23. 1 Sinteza privind necesarul de infrastructură de vizitare este elaborată
24. 1 Plan de management al vizitatorilor pentru aria protejată este elaborat
25. 1 Raport privind amenințările și măsurile de diminuare/eliminare este întocmit în urma a 2 Ateliere de lucru pentru cuantificarea amenințărilor, stabilirea măsurilor de diminuare/eliminare și a protocoalelor de monitorizare (minim 10 participanți)
26. 1 Raport descriptiv privind protocoalele de monitorizare este întocmit
27. 2 Ateliere de lucru pentru stabilirea obiectivelor de management au loc (minim 10 participanți)
28. 1 Raport privind obiectivele de management este întocmit
29. 1 Plan de activități elaborat
30. 1 Plan de management elaborat printr-un proces participativ pentru ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț
31. 1 Regulament elaborat printr-un proces participativ pentru ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț
32. 1 Raport SEA si 1 Plan de management aprobat
33. 1 Vizită în teren cu copii (elevi) este organizată (50 elevi)
34. 1 Eveniment de diseminare are loc (50 adulți din comunitățile locale)
35. 2 proiecții de film au loc (locală si regională, participă minim 50 factori interesați)
36. 1 Film de promovare al ariei protejate realizat (1 film de max. 30 minute)
37. 2 roll-up realizate
38. 300 Pliante prezentare proiect realizate
39. 10 postere prezentare rezultate realizate
40. 50 chituri teren educative realizate
41. 100 tricouri realizate
42. 300 Agende realizate
43. 1 Panou pentru afișare temporară este realizat
44. 1 Panou pentru afișare permanantă este realizat
45. 2 Vizite în teren cu reprezentanți ai mass-media sunt organizate
46. 1 Plan de publicitate este implementat cu succes și are impact
47. 100 Ghiduri de promovare privind potentialul zonei pentru investițiile verzi sunt realizate
48. 100 Factsheet-uri privind distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar sunt elaborate
49. 1 Masa rotundă este organizata cu antreprenorii care activează în zona sitului (cel puțin 15 antreprenori din zona țintă)
50. 1 Masa rotunda este organizată cu organizațiile care desfasoară activități cinegetice în zona sitului (cel puțin 20 vânatori)

51. 3 persoane din partea custodelui sunt instruite privind managementul de arii protejate și tehnici GIS
52. 1 Drona dotată cu camera video vizibil și infraroșu este achiziționată
53. 10 Camere video pentru monitorizare fauna cu filtru în infrarosu sunt achiziționate
54. 5 seturi de echipamente de teren pentru personalul cu atribuții în paza și monitorizarea valorilor sitului sunt achiziționate (rucsac, pelerină, pantalon, bocanci, geacă)
55. 1 Soft GIS este achiziționat
56. 1 Raport de audit este realizat
57. 1 Pagina web/secțiune a proiectului este realizată
58. 1 Platforma a factorilor interesați este realizată
59. 1 Proiect de realizare plan de management este implementat cu succes în limita bugetului aprobat.

PERSOANE DE CONTACT

Scroll to Top