Angajamentul tertilor WWF fată de clauzele de integritate

Data intrării în vigoare: 1 iulie 2019

WWF se angajează să respecte cele mai înalte standarde de profesionalism, integritate și etică la locul de muncă și în activitățile noastre. Astfel, WWF a adoptat Codul de etică al WWF (http://www.wwf.ro/cod_etica/) și Politica WWF de prevenire și de investigare ale fraudelor și corupției (http://www.wwf.ro/antifrauda/). Acest angajament este fundamental pentru crearea unor soluții eficiente, durabile și echitabile pentru provocările actuale de mediu. Cum WWF este doar unul dintre numeroșii actori, ne așteptăm ca toți beneficiarii noștri, partenerii contractuali și alte părți cu care lucrăm să își asume următoarele angajamente:

1. Să respecte drepturile cetățenilor în conformitate cu legile naționale și internaționale obișnuite cu privire la drepturile omului, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, precum copiii.

2. Să respecte și să ofere sprijin activ donatorului WWF pentru a asigura respectarea în mod rezonabil a tuturor legilor aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la Codul Penal (Legea nr. 78/2000), Legea nr. 161/2003 și  legislația similară din jurisdicțiile Beneficiarului.

3. Să respecte principiile de integritate în utilizarea fondurilor și a bunurilor care pot fi furnizate prin prezentul acord, inclusiv prin luarea de măsuri adecvate pentru prevenirea, detectarea și reacția la preocupări legate de delapidare sau cu privire la alte evenimente ilegale; aceasta include aplicarea de politici și proceduri adecvate și garantarea respectării lor de către angajați, subcontractanți sau terțe părți.

4. Să respecte și să protejeze angajații pentru a preveni și a reacționa  la discriminare, hărțuire, abuz de putere și inechitate de gen la locul de muncă.

5. Să respecte drepturile forței de muncă cu privire la sănătate, siguranță, salarii și avantaje salariale echitabile, timpul de lucru, libertatea de asociere și de negociere colectivă, lipsa discriminării sau a tratamentului dur, lipsa muncii forțate și respectarea restricțiilor de muncă cu privire la copii, în conformitate cu Codul penal și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, oricare dintre acestea este standardul mai înalt.

6. Să respecte standardele și acordurile privind confidențialitatea, incluzând, dar fără a se limita la schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial și de date cu caracter personal protejate de legislația aplicabilă.

7. Beneficiarul garantează că nu a oferit niciodată, nici nu a dat sau nu a acceptat să dea vreunei persoane niciun stimulent sau nicio recompensă (sau orice altceva care ar putea fi considerat un stimulent sau o recompensă) în legătură cu încheierea sau cu executarea prezentului Contract. Nici nu există vreun conflict de interese cunoscut de Beneficiar, care să fi determinat  WWF să semneze prezentul contract cu Beneficiarul. Beneficiarul va comunica în scris către WWF cu promptitudine orice conflict de interese care ar putea avea un impact negativ asupra WWF.

8. Să informeze WWF cu privire la orice încălcare a acestor angajamente în operațiunile beneficiarului / contractantului sau în operațiunile  părților finanțate de acesta sau a sub-contractanților săi. Consultați aici (http://www.wwf.ro/antifrauda/) informații despre locul unde trebuie raportate  preocupările.

9. Beneficiarul este de acord cu faptul că va solicita în scris oricăreia dintre părțile finanțate de el sau sub-contractanților săi în conexiune cu acest contract să respecte aceleași prezente angajamente.

Scroll to Top